کلایمر، کلایمر، سیستم کلایمر ماشین روف | پادیر کلایمر 02188024616

سیستم کلایمر ماشین روف

ماشین روف ریلی
این سیستم با بازوی ثابت یا تسکوپیک قابلیت حرکت اتوماتیک در سه محور X، Y و Z نسبت به نـمای ساختـمان را داشتهو برای ساختمانهای بلنـد مرتبه ایده‌آل‌ترین روش جهت نگـهداری نمـا می‌باشد.حرکت افقی آن توسط ترولی‌های برقی روی یک جفت ریل آهنی تعبیه شده درکف بام صورت می‌گیرد. بدنه ماشین قابلیت گردش و هدایـت پلت فرم بر روی بام را دارد.

این ماشـین خود می‌تواند مجهز بـه سیستم بالاکشی مصالح باشد. فرمان پذیری کلیه حرکات سیستم از داخل پلت فرم امکان‌پذیر است.


 ماشین روف چرخدار

این سیستم توانایی حرکت در هر سه محور مختصات نسبت به نما را داشته و به صورت خود ایستا بر روی چرخهای خود تکیه می‌کند.حرکت افقی آن توسط نیروی محرکه الکتریکی بر روی چرخ صورت می‌پذیرد.دور یا نزدیک کردن پلت‌فرم نسبت به نما توسط 

جک‌های هیدرولیکی تعبیه شده بر روی ماشین صورت می‌گیرد.

خرید کنید
کلایمر،