جهت دستــرسی به ارتفاع های کوتاه بصورت قائـم، شیبدار و قوســی شکــل می توان از نردبان های کشـویی استفاده کرد. این نـــردبان ها بر روی یک یا دو خط ریــل تعبیه می شوند. در صورتیــکه بر روی یک خط ریل تعبیه شوند مجـهز به چرخ نیز می گردند. حرکت آنها در سطح افق بصورت دستی یا برقی تأمین می گردد.

go
گنتری و لدر
گنتری و لدر
123456
123456789
1234567 1
12345678