در سیستم های Mono Rail یا همان کلایمر مونوریل دور تا دور کرنیش ساختمان ریل کشی می گردد و پلت فرم با استفاده از سیستم ترولی(Trolley) بصورت برقی یا دستی در سطح افقی دور تا دور ساختمان در مسیر ریلحرکت می نماید. ریلها در انواع و شکل های مختلف با آلیاژ خاصی از آلومینیوم آندایز شده برای مو قعیت های مختلف طراحی گردیده اند.

ریل کشی می تواند روی نمای ساختمان با استفاده از دستکهای ویژه بنام Wall Mounted Brackets یا بر روی کف بام با دستکهایی بنام Roof Mounted Boackets و یا زیر سقف و کنسول نصب گردند. این سیستم قابلیت حرکت در مسیر های شیبدار را نیز دارد و در انواع مختلف قابل اجرا می باشد. با استفاده از ترولی‌های صعود کننده قابلیت حرکت درمسیرهای عمودی و شیبدارنیز میسر می‌گردد. پلت فرم متصل به سیستم منوریل معمولاً تک وینچ و حداکثر 2 متری می‌باشند.

در این نوع کلایمر ها کلیه حرکت کابین یا پلت فرم از داخل توسط کاربر قابل کنترل میباشد و میتواند با فشار دادن یک دکمه ریموت هدایت کابین را به سهولت انجام دهد.

۱۳۱
1414
DJI 0235
سیستم کلایمر مونوریل