روف کار Roof Car

سیستم روف کار ریلی در واقع تشکیل شده از یک ماشین روی یک جفت ریل آهنی یا یک تک ریل و معمولاً از نوع HEB می‌باشد که بر روی پدستالهای بتنی تعبیه می‌گردد.


 ریل رایدر Rail Rider

این سیستم در واقع سیستم روف کار پشت جانپناه بام می‌باشد که بر روی دو خط ریل متصل به جانپناه حرکت می‌کند. این ریل خود بعنوان نرده‌های حفاظ بام عمل می‌کند. نوع جانپناه می‌بایست بتنی یا از مصالح مقاوم با wall post باشد. بازوهای این سیستم تاشو و پلت فرم متصل به آن حداکثر 2 متر میباشد

photo1670925497
photo1670925506
photo1670925501
کلایمر